<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>


นนนนนนนนขอเชิญชวนนักเรียน ส่งผลงานการประกวดวาดภาพ เรียงความ คำขวัญ หนังสือเล่มเล็ก ของกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ภายในเดือน กรกฎาคม ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ร่วมมือรวมใจ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

นนนนนนนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นนนนนนนนนนนนนนนนนนน+ ส่งภาพวาด ได้ที่ คุณครูปัญญา พิสูจน์ศิลป์

นนนนนนนนนนนนนนนนนนน+ ส่งเรียงความ คำขวัญ ได้ที่ คุณครูเสาวนีย์ พุ่มสาหร่ายและ

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนคุณครูกฤษณา ทิพย์ประเสริฐ

นนนนนนนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นนนนนนนนนนนนนนนนนนน+ ส่งภาพวาด ได้ที่ คุณครูปัญญา พิสูจน์ศิลป์

นนนนนนนนนนนนนนนนนนน+ ส่งเรียงความ คำขวัญ ได้ที่ คุณครูเฉลิมศรี วสุรัตน์ และ

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนคุณครูสมิตา ราชคฤห์

นนนนนนนนนนนนนนนนนนน+ ส่งหนังสือเล่มเล็ก ได้ที่ น  คุณครูธนุตรา พึ่งสลุด และ

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนคุณครูสมิตา ราชคฤห์

*** หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ***


นนนนนนนนรับสมัครเข้าร่วมประกวด Miss Green Learning Room ประจำปี 2012 จะทำการจัดการประกวดในวันวิทยาศาสตร์ คือ ภายในเดือนสิงหาคม ให้นักเรียนที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณครูปพิชญา รัตนปริญญานนท์ และ
คุณครูนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 
 
*** หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ***