<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>


++ วัตถุประสงค์ ++
oooooooo นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้
>>> ถ่านลิกไนต์ <<<
ิิิิิิิิ เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ถ่านลิกไนต์เกิด
จากการทับถมของ ซากพืชเป็นเวลายาวนานกว่า 15 –75 ล้านปี ถ้าเราใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โรงไฟฟ้าจะต้องใช้ถ่านลิกไนต์ถึง 1 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่าต้อง สูญเสียทรัพยากร ธรรมชาติที่ทับถม มายาวนานเพื่อเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในเวลาเพียง ไม่นานนัก ดังนั้นเราจึงควร
ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าให้มาก
 
>>> ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบมือหมุน <<<
ืืืืืืืืประกอบด้วย 1.แม่เหล็ก 2. ขดลวดทองแดง 3.มือหมุน เมื่อเรา
ออกแรงหมุน จะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟจะสว่างเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งกระแสไฟฟ้า เกิดจากการเหนี่ยวนำของขดลวดแกนนำ หมุนตัวสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ 1. ความเร็วในการหมุน 2. จำนวนรอบของขดลวด 3. ความเข้มของกระแสแม่เหล็ก
>>> ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ <<<
ืืืืืืืืประกอบด้วย 1. แผงรับแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ 2.หลอดไฟ 3. โวลต์มิเตอร์ 4.มอเตอร์ติดใบพัด เนื่องจากการทำการทดลองภายในห้อง
ที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์น้อย จึงใช้แสงจากโคมไฟฟ้าแทนแสงอาทิตย์
เมื่อแสงส่องกระทบแผงโซล่าเซลล์ รับสวิตช์ไปที่มอเตอร์ติดใบพัด ทำให้ใบพัดหมุน เมื่อหรี่ไฟลงใบพัดก็จะหมุนช้าลงหรือหยุดหมุน หากปรับสวิตช์ไปที่หลอดไฟ
หรือโวลต์มิเตอร์ หลอดไฟก็จะสว่างและเข็มโวลต์มิเตอร์ก็ จะเคลื่อนที่ประมาณ 3- 4 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน แสงโซล่าเซลล์
และความเข้มของแสงสว่าง
>>> ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ<<<
ททททททททจำลองการทำงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้จริง โดยมีหลักการทำงานดังนี้ เมื่อน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณเพียงพอ ซึ่งเกิดจากฝนที่ตกตามฤดูกาล หรือสูบน้ำขึ้นบนเขื่อนแบบสูบกลับ จะปล่อยน้ำจาก
เขื่อนมาตามท่อส่งน้ำ น้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำกว่าจะทำให้เกิดแรงดัน แรงดันของน้ำจะไปหมุนกังหันน้ำที่เชื่อมต่อกับโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทำให้โรเตอร์หมุน และเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งไปตามระบบส่งไฟฟ้าและเข้าสู่บ้านเรือนต่อไป
ทรัพยากรที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อน ก็คือน้ำ ที่ได้มาจากธรรมชาติ จากความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์จากป่าไม้ ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ โดยการไม่ทำลายป่า และช่วยกันปลูกป่าไม้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรมและการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานาน ๆ
>>> ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังไอน้ำ<<<
ททททททททในที่นี้เราใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำในหม้อน้ำให้เดือด
กลายเป็นไอ เมื่อเราเปิดวาล์ว ไอน้ำจะถูกปล่อยไปตามท่อ ไปดันกังหัน ทำให้โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้า สังเกตตัวเลขจากมัลติมิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น สมมุติว่าหลอดไฟทั้ง 3 ดวงนี้คือหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1 เปิดไฟฟ้าใช้ หลอดไฟก็จะสว่าง หมู่บ้านที่ 2 เปิดไฟฟ้าใช้ หลอดไฟทั้ง 2 ก็สว่าง แต่ความสว่างน้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าลดลง
หมู่บ้านที่ 3 เปิดไฟฟ้าใช้ หลอดไฟก็จะสว่างทั้ง 3 หลอด แต่ความสว่างน้อยลงมาก เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าลดลงอีก ที่เป็นเช่นนี้เพราะพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ถูกแบ่งไปใช้ทั้ง 3 หมู่บ้าน ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่จำกัด จึงไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ดังนั้น หากเราต้องการให้หลอดไฟทั้ง 3 หมู่บ้าน สว่างมากขึ้น เราก็จะต้องเพิ่มเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนมากขึ้น หรือจะต้องสร้าง
แหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และเสียค่าใช้จ่าย
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นด้วย ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศประหยัด
ค่าใช้จ่ายและกู้เศรษฐกิจชาติได้อีกด้วย