<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>


>>> ชุดสาธิตการเปรียบเทียบประสิทธิภาพหลอดไฟฟ้า และบัลลาสต์ <<<
าาาาาาาาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟประสิทธิภาพสูงหรือแบบประหยัดไฟ กับหลอดไฟแบบธรรมดา โดยเปรียบเทียบ ดังนี้
1. เปรียบเทียบบัลลาสต์ ระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ที่ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ กับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ที่ใช้กับบัลลาสต์แบบธรรมดา เปิดสวิตช์ เปรียบเทียบค่าจากมัลติมิเตอร์
ปรากฎว่าฟลูออเรสเซนต์ ที่ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะใช้ไฟน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ที่ใช้กับบัลลาสต์แบบธรรมดา นอกจาก ความประหยัดแล้ว บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีความร้อนในการทำงานน้อยกว่าบัลลาสต์แบบธรรมดามาก ซึ่งความร้อนจากบัลลาสต์แบบธรรมดา อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรืออาจเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย
2. เปรียบเทียบหลอดไฟฟ้า
- เปรียบเทียบหลอดไส้ทังเสตน 60 วัตต์ กับหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ชนิดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ขนาด 11 วัตต์ เปิดสวิตซ์ เปรียบเทียบค่าจากมัลติมิเตอร์ ปรากฎว่าหลอดไส้ทังเสตน 60 วัตต์ ใช้ไฟมากกว่า ส่วนหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์
- เปรียบเทียบหลอดไส้ทังสเตน 60 วัตต์ 1 หลอด กับหลอดประหยัดไฟ ทั้ง 3 ชนิดเปิดสวิตซ์ เปรียบเทียบค่าจากมัลติมิเตอร์ ปรากฎว่าหลอดประหยัดไฟทั้ง 3 ชนิด ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไส้ทังสเตน 60 วัตต์ 1 หลอด นอกจากจะประหยัดไฟแล้ว ยังให้ความสว่างมากกว่า 3 เท่าอีกด้วย สรุปได้ว่า หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ชนิดต่าง ๆ ใช้ไฟน้อยกว่า หลอดไส้ธรรมดาถึง 4 เท่า ในขณะที่ให้ความสว่างพอ ๆ กัน นอกจากนี้การใส่โคมสะท้อนแสง จะช่วยให้ความสว่างเพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงควรเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ถึงแม้ว่าหลอดประหยัดไฟ จะมีราคาแพงกว่าหลอดธรรมดา แต่ในระยะยาวจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ได้มากกว่าราคาหลอดที่ต้องจ่ายไปหลายเท่า
 
>>> ชุดสาธิตเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ <<<
       เปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงที่มีฉลากเบอร์ 5 กับเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา เปิดเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 เครื่อง เปรียบเทียบค่าจากมัลติมิเตอร์ ปรากฏว่าเครื่องปรับอากาศ แบบประสิทธิภาพสูง
ใช้ไฟน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา นอกจากเรื่องการประหยัดไฟฟ้าแล้ว ครื่องปรับอากาศแบบประสิทธิภาพสูง (ฉลากเบอร์ 5) ยังผ่านการรับรองจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ หรือ สฟอ. ว่าให้ความเย็นเต็ม BTU ตามที่ระบุ ไว้ในฉลากบนตัวเครื่องอีกด้วย