<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>


+++ วัตถุประสงค์ +++
kkkkkkkkเพื่อให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น หรือบรรยายให้เพื่อนๆ ฟัง เพื่อส่งเสริม
ให้เป็นคนที่กล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกบนโพเดี้ยมหรือแท่นบรรยาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้คือ
เครื่องเล่นซีดี โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน และเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เสนอภาพที่เกิดจากผลกระทบ
ของการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง ให้นักเรียนได้วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 
ภาพที่ 1 ในอดีตประชากรยังไม่หนาแน่น ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังมีไม่มากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
จึงยังอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกตามฤดูกาล สามารถเก็บกักน้ำฝนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และการชลประทานได้อย่างเพียงพอ
ภาพที่ 2 ต่อมาประชากรหนาแน่นขึ้น ชุนชนขยายตัว มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าจึง
มีมากขึ้นด้วย จึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ภาพที่ 3 เมื่อชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงไฟฟ้าก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุล ทางธรรมชาติถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล น้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าและการชลประทาน
ภาพที่ 4 หากเราช่วยกันประหยัด และใช้เท่าที่จำเป็น “เปิดเมื่อใช้ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ ”
ก็จะช่วยให้ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ป่าไม้ ถ่านลิกไนต์ และไม่ต้องเสียเงินตราในการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และช่วยกันรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติด้วยการปลูกป่าทดแทน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กลับคืนมา ฝนก็จะตกตามฤดูกาลเราก็จะมีน้ำเป็นทรัพยากร
ในการผลิตไฟฟ้าราคาถูก และไว้ใช้บริโภคอย่างเพียงพออีกด้วย