<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>


+++ วัตถุประสงค์ +++
jjjjjjjjเป็นการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของห้องเรียนสีเขียว ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงาน และเกมพลังงาน มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
 
1. “ส่งเสริมทัศนคติประหยัดไฟฟ้า” (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) เป็นการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของห้องเรียนสีเขียว
2. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทำงาน ประโยชน์และโทษของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความปลอดภัยในการนำพลังนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการกำจัดกากนิวเคลียร์
3. “กิจการไฟฟ้า” ซึ่งแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย
4. แหล่งพลังงานสำหรับผลิตไฟฟ้าในประเทศ
5. แบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้า (10 แบบ)
6. ASEAN POWER GRID (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
7. เกมพลังงาน