<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>

ความสำคัญและความเป็นมา
 

าาาาาาาาปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี การผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลจึงทำให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
( กฟผ .) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ จึงได้ดำเนินการ
แก้ปัญหาต่างๆ โดยเริ่มจากการตั้งแผนแม่บทของการจัดการด้านอุปสงค์ทั่วประเทศที่รู้จักกันในนาม DSM ( DEMAND SIDE MANAGEMAENT) ซึ่งกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในแผนนี้คือการให้การศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริม
การศึกษา ในการประหยัดไฟฟ้าแก่นักเรียน ในโรงเรียนจากความเชื่อที่ว่า การจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตระหนักถึงความจำเป็น ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเห็นคุณค่า รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างถาวรนั้นจำเป็นต้องปลูกฝัง ให้เกิดทัศนคติตั้งแต่ในวัยเรียนเพราะเด็กเป็นวัยที่สามารถ รับข้อมูล
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย ดังนั้นในปี 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติในชื่อ โครงการห้องเรียนสีเขียว (GREEN LEARNING ROOM) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัย
ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนานเพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และนำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยในกลุ่ม
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายใน การจัดห้องเรียนสีเขียว
ในโรงเรียนปีละ 100 แห่ง
าาาาาาาาสำหรับการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนอุปกรณ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดที่ใช้ขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก ชนิดที่ใช้พลังงาน พลังไอน้ำ พลังแสงอาทิตย์ แผงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า แผงเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและแบบธรรมดา ตู้ไฟแสดงผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลืองรวมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียจำนวน 3 ชุด พร้อมโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้า นอกจากนั้นยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง
และตกแต่งห้องเรียนสีเขียว อีกปีละ 7,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท ต่อห้อง ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องเตรียมห้องที่มีพื้นที่อย่างน้อย 64 ตารางเมตรขึ้นไป เริ่มดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว
เมื่อปี 2540 ใน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนอนุบาลลำปาง
าาาาาาาาสำหรับโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ ราษฎร์อุทิศ ” ได้เข้าร่วมโครงการและเปิดใช้เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ติดตามผลการดำเนินงานและได้รับข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา