<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>

นโยบายการบริหารงาน ห้องเรียนสีเขียว
 

นายมนต์ไชย อินทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"

 นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

บริหารการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ให้บริการโรงเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วม

ยึดหลักการ “ เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ ”

 

การบริหารงาน โครงการห้องเรียนสีเขียว