<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>

กิจกรรมหลัก
 

 ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนสีเขียวตามตารางการใช้ห้องเรียนสีเขียว

โดยการจัดการสอนให้แต่ละชั้นเรียนเข้าเรียนเดือนละ 1 - 2 ครั้ง

 

กิจกรรมรอง
 

บูรณาการสอนให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนปกติ

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนสีเขียว

จัดชั่วโมงซ่อมเสริมในกรณีที่มีกิจกรรมอื่นคาบเกี่ยว

จัดอบรมสัมมนาและประชุมสัญจร

 

กิจกรรมเสริม
 

ประชาสัมพันธ์แข่งขันกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมเขียนคำขวัญ กิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมรายงานการศึกษาค้นคว้า กิจกรรมแผ่นพับ กิจกรรม ป้ายนิเทศ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมบทความประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันการอ่านใช้ห้องเรียน สีเขียวเคลื่อนที่ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว

ออกรณรงค์การประหยัดพลังงานตามหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ

 ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและการใช้อย่างถูกวิธีโดยการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์วันงาน
ประจำปีเจ้าพ่อแก้ว งานดนตรีเพื่อประชาชน งานกีฬาสีประจำโรงเรียน งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

บันทึกการปฏิบัติช่วยชาติประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า

นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าที่ถูกวิธีและปลอดภัยหน้าเสาธง
ในตอนเช้าและหลังเลิกเรียน

กิจกรรมขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว

กิจกรรมประกวด Miss Green Learning Room

กิจกรรมเข้าค่าย “ หนูน้อยนักอนุรักษ์ ”

สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน