<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 

1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ให้แก่เยาวชนของชาติให้มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดด้วยตนเองและการทำงานเป็นหมู่คณะ

3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่าและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดและยั่งยืน

4. มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ค่านิยมและจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ผลที่ได้รับจากโครงการ
 

บูรณาการสอนให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนปกติ

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนสีเขียว

จัดชั่วโมงซ่อมเสริมในกรณีที่มีกิจกรรมอื่นคาบเกี่ยว

จัดอบรมสัมมนาและประชุมสัญจร

 

กิจกรรมเสริม
 

นักเรียน

1. นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. นำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเอง และประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. นักเรียนได้รับการเรียนรู้การทำงานแบบกระบวนการกลุ่มและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5. นักเรียนสามารถขยายผลไปยังเครือข่ายให้รู้จักการเลือกใช้และปรับเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดไฟฟ้า

6. นักเรียนสามารถขยายผลไปยังเครือข่ายและชุมชนให้รณรงค์การปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 25 องศาและหมั่นล้างแอร์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ครู

1. ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

โรงเรียน

1. มีคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ และหน่วยต่างๆ มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนด้วนความสนใจและชื่นชมอย่างมาก

2. โรงเรียนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคต่างๆ ลดลง

3. โรงเรียนได้ผ่านการประเมินตนเองจากการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการ

4. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและหลากหลาย

ประชาชน

1. ประชาชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น

2. ประชาชนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าเป็น การประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการครองชีพได้เป็นอย่างดี

3. ส่งผลถึงผู้ปกครองและสังคมรอบข้าง

4. ประชาชนรู้จักปรับตัวและเลือกใช้ วัสดุ สิ่งของเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

 ประเทศชาติ

1. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2. ประหยัดงบประมาณของรัฐ