<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>

รายชื่อนักเรียนแกนนำที่รับผิดชอบห้องเรียนสีเขียว ปีการศึกษา 2555
 

 

 
หน่วยที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
 

1. 1 เด็กหญิงนันทชพร พรายพร ป. 5 /1

1.2 เด็กหญิงณัฐพร แป้นศิริ ป . 5 /2

 

หน่วยที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

 

2.1 ถ่านหินลิกไนต์

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง ป. 5/2

เด็กชายเจนวิทย์ เจริญภาพ ป. 5/1

2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน

เด็กชายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ ป. 5 /1

เด็กชายพสิษฐ์ บุญธรรม ป. 5/2

2.3 เครื่องไดนาโมแม่เหล็ก

เด็กหญิงรุ้งกันย์ เจิมปลั่ง ป. 5/1

เด็กชายทักษิณ วงษ์นิยม ป. 5/2

2.4 เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย

เด็กชายมณฑล นิยมไทย ป. 5/1

เด็กชายธนพล ทองบ่อ ป. 5/4

2.5 หุ่นยนต์ไฟฟ้า

-

2.6 เครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ

เด็กชายภัทรพล จ้อยสุดใจ ป. 5/1

เด็กชายวงศธร สุนทรสุริยวงศ์ ป. 5/1

2.7 แหล่งกำเนิดพลังงานน้ำ

เด็กชายธีรภัทร ลือวิชานะ ป. 5/1

เด็กหญิงแพรวา แสงอินทร์ ป. 5/1

 

หน่วยที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

3.1 เปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศ

เด็กชายธนดล เดชประภากร ป. 5/1

เด็กหญิงแพรวโพยม อู่เงิน ป. 5/2

3.2 เปรียบเทียบหลอดไฟฟ้า

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันแสน ป. 5/1

เด็กหญิงสุปราณี ศักดิ์ศิริกุล ป. 5/1

3.3 แผงวงจรไฟฟ้า และแผ่นภาพภาวะโลกร้อน

เด็กหญิงวริศรา จันทร์ทอง ป. 5/2

เด็กหญิงชนิกานต์ โหง้วประสิทธิ์ ป. 5/1

 

หน่วยที่ 4 ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเปลือง

 

4.1 ตู้เย็น

เด็กหญิงนภาพร บุญธรรม ป .5/3

เด็กหญิงมนัสนันท์ จงหม่อง ป. 5/1

4.2 ชุดโฮมเทียร์เตอร์

เด็กชายอัครพนธ์ อาจเตียไพบูลย์ ป. 5/4

เด็กหญิงกาญจนี สีสด ป. 5/1

 

หน่วยที่ 5 ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

 

5.1 เด็กชายภาณุ คำรักษ์ ป. 5/1

5.2 เด็กหญิงอิศริญากรณ์ อินทโชติ ป. 5/1

5.3 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์ อินทโชติ ป. 5/1

5.4 เด็กหญิงศิรประภา ทิมพูล ป. 5/1