<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>

โครงการอบรมผู้นำนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

1. หลักการและเหตุผล

 

สสสสสสสสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางกรวย นนทบุรี) กองเสริมสร้างทัศนคติฝ่ายบริหารและแผนงาน
ด้านการใช้ไฟฟ้า ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนใน ห้องเรียนสีเขียวทั่วประเทศ จำนวน 426 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ในห้องเรียนสีเขียว และห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ ” เป็นหนึ่งในจำนวน 426 โรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อในห้องเรียนสีเขียวเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า

 

สสสสสสสสพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันประเทศไทย
และทุกประเทศทั่วโลก มีการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก จึงเป็นปัญหา สำคัญและส่งผลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเศรษฐกิจของชาติ