โครงการรักษ์ภาษาไทย สพป. พิจิตรเขต 2
ประกวดแข่งขันเรียงความคัดลายมือและวาดภาพระบายสี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
1. เด็กหญิงปัญญดา สุนทรสุริยวงศ์
2. เด็กหญิงมนัสญา ไกยสอน
ประกวดแข่งขันเรียงความคัดลายมือ
รางวัลชมเชย
เด็กหญิง กาญจณี ศรีสด