นักเรียนรับหนังสือเรียน - ประชุมผู้ปกครอง (ห้องเรียนพิเศษ)
(วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556)