บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน
(ประจำปีการศึกษา 2556)