งานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่กับเลี้ยงส่งนักศึกษา
และครูนพรัตน์ ทสะสังคินทร์