อบรมการถอดองค์ความรู้
การทำหนังสือเล่มเล็ก
และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรกระบวนการ