เข้าค่ายเยาวชน กกต. พัฒนาการเมือง
ECT Youth camp for political development.
โครงการเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรม อัมรินทร์ ลากูล อำเภอเมือพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก