พิธีเปิดป้ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
พิจิตรเขต 2
วันที่
13 กรกฏาคม 2556