นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มาสังเกตการณ์สอน

(วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556)