โรงพยาบาลบางมูลนาก
มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

02-08-56