โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2556
(ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก)