นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพ ระดับประถมศึกษา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556
(วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556)