งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
(ณ วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556)