สัปดาป์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ "

ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
(วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556)