มหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพุทธศาสนา
เพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556)