ประชุมสมาคมครูและผูปกครอง
(วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556)