การประชุมคณะกรรมการในโครงการห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 3 / 2556

วันจันทร์ ที่
16 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมโรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ อ. เมือง จ. พิษณุโลก