โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓ คุลาคม ๒๕๕๖