วันดอกบัวบานที่ภาคภูมิ จากดอกบัวตูมที่ภาคเพียร
ผอ. มนต์ไชย อินทรา
๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
ช่วงกลางคืน