พิธีมอบประกาศนียบัตร
D.A.R.E
วันพฤหัสบดี ที่
3 ตุลาคม 2556