พิธีเจริญพระพุทธมนต์หมู่สรภัญญะการนั่งสมาธิและการฝึกอบรมมารยาทไทย
ถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556