วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
(วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)