โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎ
ร์อุทิศ"
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ เทศบาลเมืองบางมูลนาก

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556