การแข่งขันกีฬา
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01
ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2556