ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2556


กิจกรรมเดินทางไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมเดินทางไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมเดินทางไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเดินทางไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

วันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 2557
- วันเสาร์ที่ 4 ม.ค. 2557


>> ดูภาพกิจกรรม Link 1 Link 2 Link 3