รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557


 

โครงการห้องเพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ติดอันดับ Top 10

ที่

ชื่อ - นามสกุล

อันดับที่ 1

เด็กหญิงณัฐพร  แป้นศิริ

 อันดับที่ 2

เด็กชายพัฒนชัย  ชูมลัยวงษ์

อันดับที่ 3

เด็กชายภาณุ  คำรักษ์

อันดับที่ 4

เด็กหญิงกาญจณี  ศรีสด

อันดับที่ 5

เด็กหญิงโชติณัช  รุจิพงค์

อันดับที่ 6

เด็กชายกิตติธัช  ทองอินทร์

อันดับที่ 8

เด็กหญิงรุ้งกันย์  เจิมปลั่ง

อันดับที่ 10

เด็กชายกันตพงศ์  เดชาเกียรติไกร

 

โครงการห้องเพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (ทั้งหมด)

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1

เด็กหญิงณัฐพร  แป้นศิริ

2

เด็กชายพัฒนชัย  ชูมลัยวงษ์

3

เด็กชายภาณุ  คำรักษ์

4

เด็กหญิงกาญจณี  ศรีสด

5

เด็กหญิงโชติณัช  รุจิพงค์

6

เด็กชายกิตติธัช  ทองอินทร์

7

เด็กหญิงรุ้งกันย์  เจิมปลั่ง

8

เด็กชายกันตพงศ์  เดชาเกียรติไกร

9

เด็กชายเจนวิทย์  เจริญภาพ

10

เด็กหญิงสุพิชชา  นาควิจิตร

11

เด็กหญิงศิรประภา  ทิมพูล

12

เด็กหญิงอิศริญากรณ์  อินทโชติ

13

เด็กชายมณฑล  นิยมไทย

14

เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นหอม

15

เด็กชายสุวฤทธิ์  สุขสมศรี

16

เด็กหญิงสุปราณี  ศักดิ์ศิริกุล

17

เด็กชายคณิศร  ศรีรักษา

18

เด็กหญิงแก้วเก้า  แจ่มจำรัส

19

เด็กชายภัทรพล  จ้อยสุดใส

20

เด็กชายณัฐดนัย  เบ้าทอง

21

เด็กหญิงจินดา  จันทร์สกุลนี

โครงการห้องเพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (ทั้งหมด)

ที่

ชื่อ - นามสกุล

22

เด็กชายภีมพล  สินธิพงษ์

23

เด็กหญิงพิมลรัตน์  ผูกคล้าย

24

เด็กชายสุรพิชญ์  ขวัญเมือง

25

เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชนะภัย

26

เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริภูธร

27

เด็กหญิงศศิกานต์  สุทธิแสง

28

เด็กชายศรัณย์พล  ลิ้มพิพัฒน์ชัย

29

เด็กชายสิทธินนท์  สายแวว

30

เด็กหญิงสุมาลี  สุวรรณหงส์

31

เด็กหญิงมนัสนันท์  จงหม่อง

32

เด็กชายพีรภัทร  กุสุมาลย์นุกูล

33

เด็กหญิงอุบลวรรณ  ราชมณี

34

เด็กหญิงวริษา นรากรณ์

35

เด็กหญิงแพรวา  แสงอินทร์

36

เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทิมอ่อง

 

โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1

เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์

2

เด็กชายอธิปบดินทร์  อรรถรุ่งโรจน์

3

เด็กหญิงนันทชพร  พรายพร

4

เด็กชายกษิดิศ  สุทธิพงษ์วิจิตร

5

เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งสุดใจ

6

เด็กชายบดินทร์วิทย์  จิตรสมฤทัยกุล

 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1

เด็กชายพัฒนชัย  ชูมลัยวงษ์

2

เด็กชายกษิดิศ  สุทธิพงษ์วิจิตร

3

เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์

4

เด็กชายอธิปบดินทร์  อรรถรุ่งโรจน์

5

เด็กหญิงนันทชพร  พรายพร

6

เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งสุดใจ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1

เด็กชายกษิดิศ  สุทธิพงษ์วิจิตร

2

เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งสุดใจ

3

เด็กหญิงนันทชพร  พรายพร

4

เด็กชายพัฒนชัย  ชูมลัยวงษ์

5

เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์

6

เด็กชายอธิปบดินทร์  อรรถรุ่งโรจน์
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
Tel : 056-631076 Fax : 056-660152

E-Mail : anubanbmn2496@gmail.com (กรุณาส่งที่เมลล์นี้) และ anubanbmn@hotmail.com

 
Producer : จงนภา เจริญภาพ E-mail : jongnapa4@gmail.com
Webmaster
: ภูชิต นามไพร และ ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน
E-mail : fourboy.one@gmail.com ID Line : fourboys.one
Administrator : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ E-mail : krunootprawee@gmail.com
Web Designer : ภูชิต นามไพร E-mail : -ffclubza@hotmail.com