นักเรียนรับหนังสือเรียน - ประชุมผู้ปกครอง (ห้องเรียนพิเศษสองภาษา)
เมื่่อ วันเสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2557