เปิดภาคเรียนวันแรกอนุบาลเด็กเล็กประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557