เปิดภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปี 2557
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557