ลูกเสือ - ยุวกาชาด สดใสเข้มแข็ง
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557