กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557