กิจกรรมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2557 (เลือกตัวแทนสี)
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557