ท่านผู้อำนวยการเจริญพงษ์ คุ้มทอง ได้ให้โอวาท และอวยพรเด็กนักเรียน
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2558