มอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557