การประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
และ ครูชำนาญการพิเศษ
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557