เกียรติบัตร เข้าร่วมการแสดง การจัดงาน
บางมูลนากร่วมใจเทิดไท้องค์จักรี 112 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสเมืองบางมูลนาก
เมื่่อ วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557