กิจกรรมหน้าเสาธงวันศุกร์ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคเรียน
ได้มีการแนะนำครูคนใหม่ที่จะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2557
และนักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน

เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557