กิจกรรมประชาธิปไตย (การหาเสียง)
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557