กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6