กิจกรรมประชาธิปไตย (การหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 2)
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557